Albán száma 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulla Zero -
1 Egy Një -
2 Kettő Dy -
3 Három Tre -
4 Négy Katër -
5 öt Pesë -
6 Hat Gjashtë -
7 Hét Shtatë -
8 Nyolc Tetë -
9 Kilenc Nëntë -
10 Tíz Dhjetë -
11 Tizenegy Njëmbëdhjetë -
12 Tizenkettő Dymbëdhjetë -
13 Tizenhárom Trembëdhjetë -
14 Tizennégy Katërmbëdhjetë -
15 Tizenöt Pesëmbëdhjetë -
16 Tizenhat Gjashtëmbëdhjetë -
17 Tizenhét Shtatëmbëdhjetë -
18 Tizennyolc Tetëmbëdhjetë -
19 Tizenkilenc Nëntëmbëdhjetë -
20 Húsz Njëzet -
21 Huszonégy Njëzet e një -
22 Huszonkét Njëzet e dy -
23 Huszonhárom Njëzet e tre -
24 Huszonnégy Njëzet e katër -
25 Huszonöt Njëzet e pese -
26 Huszonhat Njëzet e gjashtë -
27 Huszonhét Njëzet e shtatë -
28 Huszonnyolc Njëzet e tetë -
29 Huszonkilenc Njëzet e nëntë -
30 Harminc Tridhjetë -
31 Harmincegy Tridhjetë një -
32 Harminckét Tridhjetë e dy -
33 Harminchárom Tridhjetë e tre -
34 Harmincnégy Tridhjetë e katër -
35 Harmincöt Tridhjetë e pesë -
36 Harminchat Tridhjetë e gjashtë -
37 Harminchét Tridhjetë e shtatë -
38 Harmincnyolc Tridhjetë e tetë -
39 Harminckilenc Tridhjetë e nëntë -
40 Negyven Dyzetë -
41 Negyven egyik Dyzet e një -
42 Negyvenkettő Dyzet e dy -
43 Negyvenhárom Dyzet e tre -
44 Negyven négy Dyzet e katër -
45 Negyvenöt Dyzet e pesë -
46 Negyven hat Dyzet e gjashtë -
47 Negyven hét Dyzet e shtatë -
48 Negyvennyolc Dyzet e tetë -
49 Negyvenkilenc Dyzet e nëntë -
50 ötven Pesëdhjetë -
51 ötven ember Pesëdhjetë e një -
52 ötven két Pesëdhjetë e dy -
53 ötvenhárom Pesëdhjetë e tre -
54 ötvennégy Pesëdhjetë e katër -
55 ötvenöt Pesëdhjetë e pesë -
56 ötven hat Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Ötvenhét Pesëdhjetë e shtatë -
58 Ötvennyolc Pesëdhjetë e tetë -
59 ötven kilenc Pesëdhjetë e nëntë -
60 Hatvan Gjashtëdhjetë -
61 Hatvan egy Gjashtëdhjetë e një -
62 Hatvan kettő Gjashtëdhjetë e dy -
63 Hatvanhárom Gjashtëdhjetë e tre -
64 Hatvannégy Gjashtëdhjetë e katër -
65 Hatvanöt Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Hatvanhat Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Hatvanhét Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Hatvan nyolc Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Hatvan kilenc Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Hetven Shtatëdhjetë -
71 Hetven egy Shtatëdhjetë e një -
72 Hetvenkét Shtatëdhjetë e dy -
73 Hetven három Shtatëdhjetë e tre -
74 Hetven négy Shtatëdhjetë e katër -
75 Hetvenöt Shtatëdhjetë e pesë -
76 Hetven Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Hetven hét Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Hetven nyolc Shtatëdhjetë e tetë -
79 Hetvenkilenc Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Nyolcvan Tetëdhjetë -
81 Nyolcvanegy egy Tetëdhjetë e një -
82 Nyolcvan két Tetëdhjetë e dy -
83 Nyolcvan három Tetëdhjetë e tre -
84 Nyolcvan négy Tetëdhjetë e katër -
85 Nyolcvanöt Tetëdhjetë e pesë -
86 Nyolcvan hat Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Nyolcvan hét Tetëdhjetë e shtatë -
88 Nyolcvan nyolc Tetëdhjetë e tetë -
89 Nyolcvan nine Tetëdhjetë e nëntë -
90 Kilencven Nëntëdhjetë -
91 Kilencven egy Nëntëdhjetë e një -
92 Kilencven két Nëntëdhjetë e dy -
93 Kilencven három Nëntëdhjetë e tre -
94 Kilencvennégy Nëntëdhjetë e katër -
95 Kilencvenöt Nëntëdhjetë e pesë -
96 Ninety Six Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Kilencvenhét Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Kilencven nyolc Nëntëdhjetë e tetë -
99 Kilencvenkilenc Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Száz Njëqindë -