Cebuano száma 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulla Zero -
1 Egy Usa -
2 Kettő Duha ka -
3 Három Tulo ka -
4 Négy Upat ka -
5 öt Lima ka -
6 Hat Unom ka -
7 Hét Pito ka -
8 Nyolc Walo ka -
9 Kilenc Siyam -
10 Tíz Napulo ka mga -
11 Tizenegy Onse -
12 Tizenkettő Napulog Duha ka mga -
13 Tizenhárom Trese -
14 Tizennégy Napulo ug upat ka -
15 Tizenöt Kinse -
16 Tizenhat Napulo ug unom ka -
17 Tizenhét Sa napulo ug pito -
18 Tizennyolc Sa napulo ug walo -
19 Tizenkilenc Napulo ug siyam -
20 Húsz Baynte -
21 Huszonégy Baynte sa usa ka -
22 Huszonkét Kaluhaan ug duha ka -
23 Huszonhárom Baynte sa tulo ka -
24 Huszonnégy Kaluhaan ug upat ka -
25 Huszonöt Kaluhaan ug lima ka -
26 Huszonhat Baynte unom ka -
27 Huszonhét Baynte pito ka -
28 Huszonnyolc Baynte walo ka -
29 Huszonkilenc Kaluhaan ug siyam ka -
30 Harminc Katloan -
31 Harmincegy Katloan ka sa usa ka -
32 Harminckét Katloan ug duha ka -
33 Harminchárom Katloan ka sa tulo ka -
34 Harmincnégy Katloan ug upat ka -
35 Harmincöt Katloan ka ug lima ka -
36 Harminchat Katloan ka sa unom ka -
37 Harminchét Katloan ka pito ka -
38 Harmincnyolc Katloan walo ka -
39 Harminckilenc Katloan ug siyam ka -
40 Negyven Kap-atan -
41 Negyven egyik Kap-atan sa usa ka -
42 Negyvenkettő Kap-atan ug duha ka -
43 Negyvenhárom Kap-atan sa tulo ka -
44 Negyven négy Kap-atan ug upat ka -
45 Negyvenöt Kap-atan ug lima ka -
46 Negyven hat Kap-atan ug unom ka -
47 Negyven hét Kap-atan ug pito ka -
48 Negyvennyolc Kap-atan ug walo ka mga -
49 Negyvenkilenc Kap-atan ug siyam ka -
50 ötven Kalim-an -
51 ötven ember Kalim-an sa usa ka -
52 ötven két Kalim-an sa duha ka mga -
53 ötvenhárom Kalim-an sa tulo ka mga -
54 ötvennégy Kalim-an sa upat ka -
55 ötvenöt Kalim-an sa lima ka -
56 ötven hat Kalim-an ug unom ka -
57 Ötvenhét Kalim-an ug pito ka -
58 Ötvennyolc Kalim-an sa walo ka -
59 ötven kilenc Kalim-an ug siyam ka -
60 Hatvan Kan-uman -
61 Hatvan egy Kan-uman ka sa usa ka -
62 Hatvan kettő Kan-uman ug duha ka -
63 Hatvanhárom Kan-uman sa tulo ka -
64 Hatvannégy Kan-uman ug upat ka -
65 Hatvanöt Kan-uman ug lima ka -
66 Hatvanhat Kan-uman ug unom ka -
67 Hatvanhét Kan-uman ug pito ka -
68 Hatvan nyolc Kan-uman ug walo ka mga -
69 Hatvan kilenc Kan-uman ug siyam ka -
70 Hetven Seventy -
71 Hetven egy Seventy sa usa ka -
72 Hetvenkét Seventy sa duha ka -
73 Hetven három Seventy sa tulo ka -
74 Hetven négy Seventy sa upat ka -
75 Hetvenöt Kapitoan ug lima ka -
76 Hetven Kapitoan ug unom ka -
77 Hetven hét Seventy sa pito ka -
78 Hetven nyolc Seventy sa walo ka -
79 Hetvenkilenc Seventy siyam ka -
80 Nyolcvan Otsenta -
81 Nyolcvanegy egy Otsenta sa usa ka -
82 Nyolcvan két Otsenta duha ka -
83 Nyolcvan három Otsenta sa tulo ka -
84 Nyolcvan négy Otsenta upat ka -
85 Nyolcvanöt Kawaloan ug lima ka -
86 Nyolcvan hat Otsenta unom ka -
87 Nyolcvan hét Otsenta pito ka -
88 Nyolcvan nyolc Otsenta walo ka -
89 Nyolcvan nine Otsenta siyam ka -
90 Kilencven Kasiyaman -
91 Kilencven egy Nubenta sa usa ka -
92 Kilencven két Kasiyaman ug duha ka -
93 Kilencven három Nubenta -
94 Kilencvennégy Kasiyaman ug upat ka -
95 Kilencvenöt Kasiyaman ug lima ka -
96 Ninety Six Kasiyaman ug unom ka -
97 Kilencvenhét Kasiyaman ug pito ka -
98 Kilencven nyolc Kasiyaman walo ka -
99 Kilencvenkilenc Kasiyaman ug siyam ka -
100 Száz Usa ka gatus ka -